قسمت یک – گاو
By Podcasts
12:03
قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ گاو ربط دارن. VaaVcast.com پشتیبانی از واوکست :واوکست در اینستاگرام . توییتر
Comments
Please login to comment
Statistics
Today
0
Yesterday
0
Total
18
Listeners
Likes
More from Podcasts
Report copyright infringment
Next up
This site uses cookies to deliver our services and to show you relevant ads and job listings. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy, Privacy Policy, and our Terms of Service. Your use of our Products and Services, including our Network, is subject to these policies and terms.
Got it
loading....