قسمت نُه - طوفان بزرگ
By Podcasts
23:00
در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا
Comments
Please login to comment
Statistics
Today
0
Yesterday
0
Total
4
Listeners
Likes
More from ZONE TRACK
Report copyright infringment
Next up
This site uses cookies to deliver our services and to show you relevant ads and job listings. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy, Privacy Policy, and our Terms of Service. Your use of our Products and Services, including our Network, is subject to these policies and terms.
Got it
loading....